ENGLISH 繁体中文 网站导览 回前页


桃园市介寿路22号
电话:(03)3612131~3612136
传真:桃园(03)3670029台北(02)23519839
桃园服务专线:(0800)005666
台北服务专线:(0800)231525
台中服务专线:(0800)420003
东台服务专线:(038)326319
嘉义服务专线:(05)2759069
高雄服务专线:(0800)751039


|
33062 台湾桃园市介寿路22号 TEL: 03-3612131 FAX: 03-3670029 E-mail: admit-hr@sintong.com Copyright© 2017 信东生技股份有限公司